Wijzigingen in de Milieulijst 2023

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) is bedoeld om de investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en technieken fiscaal aantrekkelijker te maken voor ondernemers. Met de MIA kan de investeringsaftrek oplopen tot 45% van het investeringsbedrag. Deze aftrek komt bovenop de gebruikelijke investeringsaftrek. Met de Vamil kunt u 75% van de investeringskosten afschrijven op een tijdstip dat u zelf bepaalt. Dit levert liquiditeits- en rentevoordeel op. Het netto belastingvoordeel kan oplopen tot ongeveer 14% van het investeringsbedrag. Het budget voor 2023 voor MIA is € 192 miljoen. Voor Vamil is er in 2023 € 25 miljoen beschikbaar. Om in aanmerking te komen voor de MIA/Vamil, dient de investering te voldoen aan de omschrijving onder één van de codes van de Milieulijst.

Wijzigingen Milieulijst 2023

Op de Milieulijst staan alle milieuvriendelijke investeringen die in aanmerking komen voor de MIA/Vamil. Ieder jaar wordt deze Milieulijst bijgewerkt. Hier vindt u informatie over de opvallendste wijzigingen in de Milieulijst 2023 ten opzichte van de Milieulijst 2022.

Circulaire Economie

 • De Milieulijst 2023 biedt opnieuw verschillende nieuwe mogelijkheden om te investeren in bedrijfsmiddelen die bijdragen aan een circulaire economie, zoals:
  • het verduurzamen van productieprocessen door grondstoffen met een relatief hoge milieu-impact te vervangen door grondstoffen met een relatief lage impact. De vervangende grondstof mag in dit geval geen biomassagrondstof of gerecyclede grondstof zijn;
  • het toepassen van gerecyled polythyreen (PE) in de mantel van distributiekabels. Dit sluit aan op de Green Deal ‘Betrouwbaar bewijs voor toepassen kunststofrecyclaat’;
  • nieuwe circulaire bouwmaterialen en inrichtingsmogelijkheden (zie paragraaf Gebouwde omgeving).
 • De eisen voor het chemisch verwerken van afvalstoffen zijn gewijzigd. Alleen het verwerken tot grondstoffen voor nieuwe producten levert nog belastingvoordeel op. Steun voor het verwerken tot brandstoffen is niet meer mogelijk. Dit past onvoldoende bij de overgang naar een circulaire economie.

Duurzame landbouw

 • De voorgenomen stikstofmaatregelen zorgen voor een aantal wijzigingen voor MIA\Vamil-steun aan investeringen in duurzame stallen:
  • U heeft geen belastingvoordeel meer bij investeringen in zogenaamde megastallen. Deze passen niet bij de overgang naar een duurzame landbouwsector;
  • U moet voor alle duurzame stallen een omgevingsvergunning hebben en een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming (als deze voor uw stal nodig zijn);
  • Bij investeringen in duurzame melkveestallen: u moet aantonen dat het gaat om grondgebonden veehouderij;
  • Bij duurzame varkens- en pluimveestallen: het aantal gehouden dieren mag niet toenemen;
  • U heeft geen belastingvoordeel meer bij investeringen in nieuwe varkens- en pluimveestallen op een nieuwe locatie. Behalve bij de verplaatsing van een bestaand bedrijf.
 • Plasma-installatie: u heeft nu ook belastingvoordeel bij investeringen in een plasma-installatie voor het behandelen van dierlijke mest.
 • Kassen: de maximale bedragen voor investeringen in Groen label-kassen verschillen nu tussen nieuwe en bestaande Groen label-kassen.
 • En de mogelijkheden zijn verruimd als het gaat om:
  • de bestrijding van ziekten en plagen in de kas;
  • de productie en verwerking van algen, kroos of (zee)wieren): hiervoor heeft u nu ook belastingvoordeel bij materiaaltoepassingen;
  • de eiwittransitie: hiervoor heeft u nu ook belastingvoordeel bij productieapparatuur voor vis- en zuivelvervangers.

Duurzame mobiliteit

 • U heeft nu ook belastingvoordeel voor investeringen in de volgende elektrische en waterstofvoertuigen en mobiele werktuigen:
  • een waterstof aangedreven mobiel werktuig
  • een elektrische of waterstof aangedreven truckmixer
  • een elektrisch aangedreven werktuigendrager
  • een dual-fuel waterstof aangedreven landbouwtractor
 • Bij mobiele werktuigen mag de bestuurdersplaats niet meer afneembaar zijn.
 • De mogelijkheden voor oplaadpunten zijn uitgebreid. U mag die nu ook voor eigen gebruik inzetten. Dit geldt ook voor voertuigen die u huurt en inzet voor eigen gebruik.
 • Om de scheepvaart te verduurzamen, heeft u in 2023 ook belastingvoordeel bij verbrandingsmotoren die werken op waterstof of methanol. Daarnaast zijn er nieuwe investeringsmogelijkheden bij gekomen, zoals een systeem voor het voorkomen of verwijderen van aangroei. Bijvoorbeeld aangroei in leidingen, warmtewisselaars of andere plaatsen die in contact komen met het oppervlaktewater.

Klimaat en lucht

 • U heeft in 2023 meer mogelijkheden voor belastingvoordeel voor het verminderen van stikstofuitstoot, zoals:
  • apparatuur voor procesgeïntegreerde emissiereductie om emissies aan de bron te voorkomen of te verminderen;
  • het maximaal te melden investeringsbedrag voor een NOx-uitstoot verminderende techniek is verhoogd van € 0,5 miljoen naar € 2 miljoen. Dit bedrijfsmiddel staat naast procesaanpassing ook aanvullende (nageschakelde) voorzieningen toe;
  • verplaatsbare accu’s en biogasaggregaten voor lokale stroomvoorziening met een vermogen van 2 tot 30 kVA. Deze bieden een goed alternatief voor benzine- of dieselaggregaten. Accu’s met een hoger vermogen komen in aanmerking voor de Energie-investeringsaftrek (EIA).
 • U heeft geen belastingvoordeel meer bij gasgestookte verwarmingsketels met een lage stikstofuitstoot. Dit is omdat we meer inzetten op aardgasvrij verwarmen. Ook worden deze ketels vooral gebruikt voor ruimteverwarming en daarvoor zijn inmiddels milieuvriendelijkere alternatieven beschikbaar. De grotere (industriële) verwarmingsketels met voorzetbrander staan nog wel op de Milieulijst.
 • U heeft nu ook belastingvoordeel voor klimaatsystemen op basis van dauwpuntkoeling.

Gebouwde omgeving

 • De bedrijfsmiddelen voor circulaire utiliteitsgebouwen en woningen zijn aangepast. De eisen voor de Nationale Milieudatabase (NMD) zijn vervangen door eisen aan de hoeveelheid hernieuwbare, hergebruikte, demontabele en herbruikbare materialen die toegepast worden in het gebouw.
 • Voor duurzame gebouwen heeft u nu ook belastingvoordeel bij 2 bedrijfsmiddelen volgens de Duitse certificatiemethode DGNB International. De overige bedrijfsmiddelen zijn geactualiseerd. En de opties voor een dak van een gebouw met industriefunctie zijn uitgebreid.
 • Voor duurzame bouwmaterialen en inrichting krijgt u nu ook belastingvoordeel bij:
  • circulaire wand- of vloerpanelen met terugnamegarantie
  • circulaire binnendeuren met terugnamegarantie
  • houtvezelisolatieplaten op basis van reststromen
 • Om klimaataanpassing te stimuleren, heeft u nu ook belastingvoordeel voor regenwaterbenutting in gebouwen. In de industrie was dit al mogelijk.

Meer informatie?

Wilt u weten of de beoogde milieuvriendelijke investering in aanmerking komt voor de MIA/Vamil? Klik hier om naar de Milieulijst 2023 te gaan en op te zoeken of deze investering op de Milieulijst staat. Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van de MIA/Vamil? Wij ondersteunen u graag, neem contact met ons op en stuur een mail naar info@evolvalor.com voor meer informatie.

 

Bron: RVO