Privacy verklaring

Privacy statement

 

 1. Inleiding

Deze website www.evolvalor.nl (de “Site”) wordt beheerd door Cura Innova Ventures BV., opererend onder de naam Evolvalor en in dit Privacy Beleid ook “wij” of “ons” of “Evolvalor” genoemd. Wij respecteren en beschermen uw privacy. Dit Privacy Beleid beschrijft hoe wij zullen omgaan met persoonsgegevens die u ons bezorgt of die wij over u verzamelen.

 1. Informatieverzameling door gebruik van de Site

Evolvalor kan online op verschillende manieren informatie over u verzamelen, zoals door uw gebruik van deze Site of door ons gebruik van cookies (zie Cookieverklaring Evolvalor). Op bepaalde delen van de site wordt u verzocht contact met ons op te nemen om een afspraak te maken of om u door ons te laten contacteren (hetzij telefonisch, per e-mail), of om uw vragen en opmerkingen door te geven. Als u dit doet, kunnen wij de volgende persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken:

 • Uw naam, werkadres, telefoonnummer, e-mailadres en andere contactgegevens die u actief opgeeft; uw IP-adres, het besturingssysteem, de gebruikte internetbrowser en de laatste internetpagina die u heeft bezocht.
 • Gegevens met betrekking tot uw correspondentie met ons, indien u ons gecontacteerd heeft;
 • Details van uw bezoek aan onze Site en de bronnen die u gebruikt.

Gebruik van uw persoonsgegevens

Evolvalor kan de persoonsgegevens die we over u verzamelen door de Site gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Om ervoor te zorgen dat de Site op een efficiënte manier aan u getoond wordt;
 • In het kader van klantbeheer en om onze diensten en goederen te kunnen leveren;
 • Om u informatie te bezorgen die u van ons gevraagd heeft; hieronder vallen ook de elektronische nieuwsbrieven als u zich via de Site heeft opgeven als abonnee voor de elektronische nieuwsbrieven van Evolvalor. Onderaan iedere nieuwsbrief treft u een hyperlink waarmee u zich eenvoudig kunt uitschrijven voor ontvangst van de nieuwsbrief;
 • Om te registreren welke werkzaamheden wij voor u hebben uitgevoerd;
 • Om onze werkwijze te ontwikkelen en verbeteren, voornamelijk door u te contacteren voor ons klantenonderzoek en door veranderingen en verbeteringen in onze informatiesystemen en processen te testen; en
 • Als u ons schriftelijk toestemming heeft gegeven, om u elektronische en/of papieren marketing en andere materialen te sturen met betrekking tot onze diensten (zie uw Rechten hieronder).

Verwerking persoonsgegevens buiten de website

Naast de informatie die we over u verzamelen door de Site, kunnen we ook persoonlijke informatie over u verkrijgen op ander manieren, bij persoonlijke contacten zoals bijvoorbeeld per telefoon, e-mail of via papieren formulieren, visitekaartjes, en met name op grond van een overeenkomst die wij met u sluiten en de uit te voeren opdrachten om subsidies verleend te krijgen en of verantwoording af te leggen aan de subsidieverlenende instantie. Hoe wij met deze informatie omgaan, is onderworpen aan dit Privacy Beleid.

Persoonsgegevens kunnen omvatten:

 • Uw naam, adres (werk en soms privé), telefoonnummers, e-mailadres en andere contactgegevens;
 • Gegevens met betrekking tot uw correspondentie met ons, indien u ons gecontacteerd heeft;
 • In het kader van de overeenkomst tot subsidieverlening, subsidieverantwoording, het aanvragen van kredieten en of tax refunds: burgerservicenummers (BSN); e-mailadressen, naam adres en woonplaats gegevens (NAW gegevens); geboortedata en of salaris/loonstroken.

Gebruik van uw persoonsgegevens buiten de website

Wij kunnen de persoonsgegevens die we over u verzamelen, gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Om u onze diensten te leveren en andere informatie waar u om gevraagd heeft;
 • In het kader van klantbeheer en om de diensten die wij aan u geleverd hebben aan u te factureren;
 • Om te registreren welke werkzaamheden wij voor u hebben uitgevoerd;
 • Om onze werkwijze te ontwikkelen en te verbeteren, voornamelijk door u te contacteren voor ons klantenonderzoek en door veranderingen en verbeteringen in onze informatiesystemen en processen te testen; en
 • Als u ons schriftelijk toestemming heeft gegeven, om u elektronische en/of papieren marketing en andere materialen te sturen met betrekking tot onze diensten (zie uw rechten hieronder).

Doorgeven van uw persoonsgegevens verzameld door de Site of op een andere manier

Door ons uw persoonsgegevens te bezorgen, erkent u en gaat u ermee akkoord dat wij uw persoonsgegevens kunnen delen met derden indien:

 • Deze derde partij een subsidieverlenende instantie is,
 • Deze derde partij een accountant is, ten behoeve van een vereiste accountantsverklaring, of
 • Wij rechtstreeks of onrechtstreeks een beroep doen op externe dienstverleners om gegevens te verwerken. Wij doen bijvoorbeeld een beroep op leveranciers die ons bijstaan in de verwerking van een deel van onze administratie, wij gebruiken ook externe partijen indien wij bijstand nodig hebben om betaling van onze facturen te verkrijgen; of
 • Wij externe dienstverleners gebruiken die ons bijstaan met onze klantentevredenheids-onderzoeken; de resultaten van deze onderzoeken willen we gebruiken om onze service te ontwikkelen en verbeteren; of
 • U expliciet uw toestemming gegeven heeft om uw persoonsgegevens te delen met bepaalde derde partijen; of
 • Wij een wettelijke, gereglementeerde of professionele verplichting hebben om uw persoonsgegevens door te geven (bijvoorbeeld, naar de subsidieverlenende instanties of belastingdienst) of om onze rechten, eigendommen, of veiligheid van onze onderneming, werknemers of anderen te beschermen; of
 • Evolvalor , of vrijwel al haar activa, fuseert of overgenomen wordt door een externe partij, en uw persoonsgegevens een deel kunnen uitmaken van de gefuseerde of overgedragen activa.

Uitgezonderd in bovenstaande gevallen, zullen wij uw persoonsgegevens niet delen met derde partijen.

Bewaring

Om onze diensten en daarmee samenhangende activiteiten, zoals klantenonderzoek en de Site te kunnen leveren, kunnen persoonsgegevens die we over u verzamelen, worden doorgestuurd naar en bewaard door een externe partij op een bestemming binnen of buiten de Europese Economische Ruimte, inclusief in een land waar de wetgeving omtrent de bescherming van de persoonsgegevens minder streng is. Als we beroep doen op een externe partij om in onze naam persoonsgegevens te verwerken, eisen wij, ongeacht hun locatie, contractueel van hen om passende beveiliging te voorzien voor persoonlijke informatie. Door verder gebruik van onze diensten of de Site en het doorsturen van persoonsgegevens, gaat u akkoord met deze doorgave, bewaring of verwerking van uw persoonsgegevens.

E-mail, whatsapp, sms en andere elektronische berichten

Wij kunnen u contacteren per e-mail, whatsapp, sms of een ander communicatiemiddel (fysiek of elektronisch) met betrekking tot de diensten die Evolvalor biedt. Indien u ons toestemming heeft gegeven, kunnen wij u contacteren over onze diensten per post, e-mail, sms of andere fysieke of elektronische middelen.

Uw rechten

U heeft het recht ons te vragen uw persoonsgegevens niet te verwerken voor marketingdoeleinden. U kan dit recht uitoefenen door ons op elk moment te contacteren op onderstaande contactgegevens. Merk op dat door verder gebruik te maken van onze diensten of de Site en door ons via de Site of op een andere manier persoonsgegevens door te geven of door te e-mailen naar adressen die op de Site vermeld staan, u instemt met ons gebruik van uw persoonsgegevens zoals beschreven in dit Privacy Beleid. Gelieve ons geen persoonsgegevens te bezorgen indien u niet wilt dat ze op deze manier gebruikt worden.

Ons Privacy Beleid van de Site kan op elk moment door ons gewijzigd worden zonder u hierover in te lichten. Gelieve deze pagina regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van veranderingen.

U heeft wettelijk het recht een kopie op te vragen van de persoonsgegevens die Evolvalor over u heeft en fouten te corrigeren of een eerdere toestemming in te trekken, dan wel Evolvalor te vragen uw persoonsgegevens over te dragen aan een andere partij of om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U heeft eveneens het recht ons te vragen om uw gegevens te verwijderen uit ons systeem. Als wij dit verzoek ontvangen, zullen wij een redelijke inspanning leveren onder de toepasselijke wetgeving om, zoals gevraagd, de persoonsgegevens te bezorgen, wijzigen of verwijderen. Alle verzoeken, bezwaren alsook andere vragen die u mogelijk heeft over ons Privacy Beleid of over de informatie die Evolvalor over u heeft, dienen schriftelijk gericht te worden tot: info@evolvalor.com, dan wel aan:

Evolvalor
T.a.v. directie
Entrada 100
1114 AA Amsterdam-Duivendrecht