Nieuwe subsidie Investeren in groen-economisch herstel biedt mogelijkheden voor de landbouwsector

Het doel van de nieuwe subsidieregeling ‘Investeren in groen-economisch herstel’ is het aanjagen van economisch herstel van de landbouwsector na de uitbraak van COVID-19. Er wordt € 35 miljoen beschikbaar gemaakt vanuit het Economisch Herstelfonds (EHF) om de landbouwsector te stimuleren te investeren in nieuwe bedrijfsmiddelen.

Categorieën

De investeringen waar subsidie voor aangevraagd kan worden, komen op een nog te publiceren investeringslijst te staan. Deze lijst maakt onderscheid tussen de volgende categorieën:

  • Precisielandbouw en smart farming.
  • Digitalisering.
  • Water (waaronder droogte en verzilting).
  • Duurzame bedrijfsvoering.
  • Natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw.

Voor elke categorie is er € 7,1 miljoen beschikbaar. Elke investering op de lijst krijgt een cijfer. De hoogte van het cijfer bepaalt de ranking tijdens de beoordeling van de subsidieaanvraag.

Voorwaarden

De volgende voorwaarden gelden voor de subsidie Investeren in groen-economisch herstel:

  • Per landbouwbedrijf mag er maximaal 2 aanvragen worden gedaan voor twee investeringscategorieën.
  • Het subsidiepercentage is 60% van de subsidiabele kosten.
  • Jonge landbouwers komen in aanmerking voor 15% extra subsidie.
  • Het bedrag waarvoor er per bedrijf subsidie aangevraagd kan worden is minimaal € 25.000 en maximaal € 150.000.
  • Als aanvrager moet minimaal 50% van de activiteiten actief in de landbouw zijn.

Wil je meer weten?

Vanaf 6 december 2021 tot en met 14 februari 2022 is het mogelijk om subsidieaanvragen in te dienen. Dus is jouw bedrijf actief in de landbouwsector en ben je van plan om te investeren in bovenstaande beschreven categorieën? Neem dan contact met ons op voor meer informatie en stuur een mail naar info@evolvalor.com.

+31 (0) 20 2440317