Subsidie Innovatiekrediet

Het innovatiekrediet is een overheidskrediet ten behoeve van het financieel ondersteunen van risicovolle innovatie. Het krediet is bestemd voor de financiering van veelbelovende innovatieve projecten. Deze projecten moeten binnen enkele jaren leiden tot nieuwe producten. Bijvoorbeeld de technische ontwikkeling van een nieuw product. Of de ontwikkeling van een medicijn waarbij nog een klinische studie is vereist.

De regeling staat open voor een technisch ontwikkelingsproject: een planmatig geheel van activiteiten in de fase van experimentele ontwikkeling, gericht op het omzetten van resultaten van industrieel onderzoek in plannen, schema’s of ontwerpen voor nieuwe, gewijzigde of verbeterde producten, processen of diensten, die nieuw zijn voor Nederland.

Hoeveel?

Maximaal € 5 miljoen voor klinische ontwikkelingsprojecten tot € 10 miljoen voor technische ontwikkelingsprojecten. Het kredietpercentage is maximaal 45% voor kleine bedrijven en 35% voor middelgrote bedrijven. Dit kan 50% worden met een samenwerkingsverband (bijv. nationale of Europese MKB, grootbedrijf of kennisinstelling). Voor grote bedrijven is het 25% zonder samenwerking en 40% mét samenwerking.

Het gaat hierbij om een rentedragende lening welke in principe terugbetaald dient te worden. Na afloop van het project lost u minstens éénmaal per kwartaal af, volgens de gemaakte afspraken en inclusief de bijgeschreven rente. De rente voor nieuwe technische ontwikkelingsprojecten is gewoonlijk 7%. Voor nieuwe klinische ontwikkelingsprojecten is dat 10%.

Voorwaarden

  • Het project is technisch uitdagend en innovatief met een positieve bijdrage aan Nederlandse economie;
  • Enig vooronderzoek (haalbaarheid/ marktperspectief, Proof of Principle) is reeds uitgevoerd;
  • Er is een onderbouwd groot marktaandeel en perspectief;
  • Projecten moeten volledig gefinancierd zijn: harde toezegging van andere financiering naast het IK;
  • Minimaal € 150.000 aan projectkosten;
  • Binnen 5 jaar wordt er marktrijp product, proces of dienst voor voortgebracht;
  • RVO heeft een pandrecht op alle in het project ontwikkelde materiële en immateriële activa tijdens uitvoering en bij falen van het project (risicodekking);
  • Niet te cumuleren met andere overheidssubsidies;
  • Regelmatig rapporteren tijdens de uitvoering van het project.

Aanvraagproces

Gedurende het hele jaar kan een aanvraag ingediend worden. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. De dag van ontvangst van de aanvraag is bepalend, en niet het tijdstip.

Het aanvragen van Innovatiekrediet kent meerdere stappen waarbij een gedegen aanpak en specialistische kennis benodigd is. Hierbij moet u denken aan het opstellen van een realistische analyse van het project en de onderliggende business case, het formuleren van projectplan/businessplan/financials en begroting, in de juiste structuur voor de juiste impact: dit is de vertaalslag van uw project naar het innovatiekrediet. Wij staan klaar om hierbij te helpen!