De Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is heropend!

Eind 2021 sloot de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET), maar vanwege het grote succes heeft het ministerie van VWS opnieuw geld vrij gemaakt. Het totale budget voor deze ronde is € 12,5 miljoen.

Doel

De SET is bedoeld voor het realiseren van meer gebruikers, structurele inbedding en duurzame bekostiging van bestaande e-health toepassingen die ondersteuning of zorg thuis faciliteren. Zo zorgen we ervoor dat e-health beter en meer wordt gebruikt en dat ouderen en mensen met een (risico op) chronische ziekte of beperking met een grotere kwaliteit van leven langer thuis kunnen wonen. De SET kan aangevraagd worden door aanbieders van zorg en/of ondersteuning (zoals bedoeld in de Wlz (thuis), Zvw of Wmo 2015) in een samenwerkingsverband.

Twee SET-luiken

Er zijn twee verschillende SET-luiken:

1. SET-regulier: met behulp van de reguliere SET wordt het gebruik van bestaande e-health toepassingen opgeschaald en geborgd. Hierdoor kunnen mensen met een chronische ziekte of beperking, of een groot risico daarop, langer zelfstandig thuis blijven wonen.

2. SET visievorming: naast de reguliere SET is er de SET visievorming e-health. Hiermee kunnen zorgaanbieders tot een gedragen visie komen over hoe een e-health kan bijdragen aan hun missie.

Wil je meer weten?

Je kunt de SET en SET Visievorming eHealth aanvragen vanaf 14 juli tot en met 31 december 2022. Wil je weten of de SET mogelijkheden biedt? Neem dan contact met ons op en stuur een mail naar info@evolvalor.com.

+31 (0) 20 2440317